Information om teckning av aktier

 

Informationen och inbjudan att teckna aktier som finns tillgänglig via dessa länkar riktar sig inte till personer vars deltagande skulle medföra krav på ytterligare prospekt, annan registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.

Detta prospekt får inte distribueras till sådant land där distribution eller inbjudan att teckna aktier kräver åtgärder i enlighet med vad som angetts ovan eller kan komma att strida mot gällande lagar i sådant land. Prospektet får inte reproduceras eller distribueras i fysisk eller elektronisk form.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har registreras enligt United States Securities Act från 1933 med tillägg (”Securities Act”), eller annan tillämplig värdepapperslagstiftning i någon stat eller jurisdiktion i USA, Hong Kong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika och Australien, och får inte erbjudas eller säljas i USA, Hong Kong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller Australien, eller till personer med hemvist i sådan jurisdiktion eller för en sådan persons räkning. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.

Tvist i anledning av innehållet i detta prospekt eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol.