Bästa aktieägare

 

Jag är nöjd med vad vi uppnådde under det tredje kvartalet 2020. Först och främst såg vi en fortsatt ökning i användningen av Episealer®-teknologin, bäst illustrerat av en rekordnivå om 88 godkända Episealer®-ordrar. Denna siffra representerar en ökning om 57% jämfört med samma period föregående år, och om 76% jämfört med det andra kvartalet 2020. Vi har ökat antalet användare under året, och vi har gjort operationer i inte mindre än 12 länder under 2020. Vi lägger en stark grund för framtiden, och jag tycker att denna tillväxt är imponerande under den experimentella och kliniska fasen, och vi får inte glömma den påverkan som pandemin har haft på elektiv kirurgi. Vi har sett en bra aktivitet hos flera av våra existerande kunder, och det är väldigt uppmuntrande att ortopeder som blivit bekväma med teknologin fortsätter att inkludera den i sin behandlingsalgoritm. Med det sagt, så är det fortfarande utmanande att träffa nya kunder under pandemin. Sammanfattat vill jag dock säga att vi ser ett starkt ökat intresse för vår teknologi, både från knä- såväl som från fotledskirurger.

 

I mitten av september accepterades resultaten från den europeiska multicenterstudien med 80 patienter och 2
års uppföljning för publicering i den vetenskapliga tidskriften KSSTA (Knee Surgery, Sports Traumatology,
Arthroscopy). I oktober gjordes publikationen tillgänglig, och resultaten var, enligt vår mening, enastående.
Publikationen visar på utmärkta kliniska förbättringar, en väldigt låg revisionsfrekvens och författarna
konkluderar att ”Individualised mini-metal implants with appropriate accurate guides for implantation appear
to have a place in the management of focal femoral chondral and osteochondral defects in the knee”. Vi är
oerhört tacksamma för arbetet hos författargruppen, vilket har pågått under flera år. Detta var en betydande
milstolpe för oss. Mer på samma tema: Resultaten från en svensk klinisk studie med uppföljning av de 30 första
Episealer®-patienterna från nio svenska kliniker accepterades för publicering i den vetenskapliga tidskriften
Cartilage. Även dessa resultat var mycket starka då studien rapporterade om god implantatsäkerhet och
signifikant förbättrade kliniska uppföljningspoäng. Slutligen annonserade vi tidiga data från en klinisk studie
med 5-7 års uppföljning av de 10 första patienterna som opererades med knäimplantatet Episealer®. Denna
studie konkluderade att de positiva resultaten från 24 månader, vilka det tidigare rapporterats om, låg på
samma nivå vid en genomsnittlig uppföljningstid om 75 månader, och att inga implantatrevisioner har skett.
Trots att detta är en något mindre studie, så är de starka resultaten vid 5 – 7 år enligt vår mening, extremt
uppmuntrande.

 

Under flera år har vi på Episurf arbetat med en hypotes som att Episealer® leder till snabb smärtlindring och att
resultaten håller under lång tid. Vi har också arbetat med hypotesen om att om implantatet sätts in och
positioneras korrekt, då leder det till en låg revisionsfrekvens. Slutligen har vi trott att om vi kan leverera på
detta, då bör Episealer® ha en plats i behandlingsalgoritmen för fokala brosk- och benskador i knäleden. Om
man beaktar detta, och ser till resultaten vi såg under det tredje kvartalet, då pekar det mot att hypotesen nu
speglar verkligheten.

 

Vi fortsatte att fokusera på regulatoriska frågor och vårdersättningsarbete under kvartalet, och vi riktar in oss
mot flera nya geografier. Ortopeder bokade operationer i Polen och Frankrike, vilket utgör nya geografier för
oss. Tidigt i det fjärde kvartalet annonserade vi också att vi utsett en distributör i Sydostasien, som
huvudsakligen kommer fokusera på marknaderna i Singapore och Malaysia. Jag är glad över hastigheten och
intensiteten vi visar i detta arbete, då erhållande av regulatoriska godkännanden är en viktig komponent i vårt
arbete för att säkerställa marknadsaccess globalt, då vi förbereder för en större uppskalning.

 

På kvartalets sista dag genomfördes den första Episealer®operationen i USA. Dr Doug Haltom, MD, genomförde
operationen vid West Tennessee Bone & Joint Clinic i Jackson, Tennessee (Clinical Research Solutions, Jackson,
TN). Patienten, en 42-årig före detta idrottsman, blev alltså den första person i USA att få ett
Episealer®implantat. Ett par veckor tidigare hade Dr Ansgar Ilg vid Park Klinik Manhagen, OrthoCentrum,
Hamburg, Tyskland, genomfört den första operationen i EPIC-Kneestudien, då studien bedrivs på två
kontinenter. Vi fick feedback om framgångsrika operationer i båda fallen, och jag skulle återigen vilja gratulera
Dr Haltom och Dr Ilg och deras respektive team för att de uppnådde dessa för oss mycket viktiga milstolpar. För närvarande väntar ett flertal patienter på att scannas för deltagande i studien och MR-scans sker efter en
rigorös pre-screeningprocedur. Vi är glada över den ökande aktiviteten i studien. Tyvärr kan samtliga fem
kliniker i Storbritannien fortfarande inte starta studien pga covid-19. Vi har fortfarande möjlighet att slutföra
patientrekryteringen under 2021, vilket skulle vara konsistent med vår ursprungliga tidplan. Det är däremot
svårt att helt bortse från de negativa effekter pandemin har på patientrekryteringen.

 

Den 15 september arrangerade vi vår första Kapitalmarknadsdag någonsin. Under dagen presenterade
ledningsgruppen och Episealer®kunder Episurfs strategi, teknologi och resultat. Den fullständiga
presentationen finns tillgänglig via vår hemsida, och jag vill verkligen tipsa vem som än är intresserad av Episurf
att titta på denna. Samma dag presenterade vi också långsiktiga marknadsandelsmål i våra initialt prioriterade
marknader. Vårt långsiktiga mål är att uppnå 30% marknadsandel i de initialt prioriterade marknaderna (USA,
Tyskland, Storbritannien, Norden, Schweiz, Benelux och vissa övriga marknader i Europa). Inom tre år från
marknadslansering i den amerikanska marknaden väntar vi oss ha nått en marknadsandel om 15% i samtliga
våra prioriterade marknader. Totalt bedömer vi att den addresserbara marknaden är värd mer än 1 miljard
dollar årligen för knäimplantatet Episealer® i tidigare nämnda marknader.

 

Det finansiella resultatet under kvartalet var 2,1 miljoner kronor bättre än motsvarande kvartal 2019. Både
lägre kostnader och ökade intäkter bidrar till förbättringen. Vi har indikerat att vi väntar oss att kostnaderna
ökar något när fler operationer genomförs i EPIC-Kneestudien. Samtidigt har vi också sagt att vi väntar oss att
intäkterna fortsätter att öka.

 

Stockholm, oktober 2020

 

Pål Ryfors

 

Sammanställning av finansiella och operationella mål