Bästa aktieägare

 

2020 inleddes väldigt positivt för Episurf Medical. Vi upplevde stark tillväxt, precis som vi hade hoppats på. Inrapporterade patientresultat var fortsatt starka och vi fullbordade CE-märkningsprocessen för vårt fotledsimplantat. Med det sagt ändrades förutsättningarna väsentligt i slutet av februari då elektiv kirurgi i Europa började skjutas upp på grund av Covid-19 pandemin. Naturligtvis stöder vi fullt ut dessa åtgärder, och vi är djupt tacksamma för alla våra vänner och kunder i sjukvården som är i frontlinjen som kämpar mot detta virus.

Även om stoppet för elektiv kirurgi hade negativ påverkan på ungefär en tredjedel av kvartalet uppvisade vi en 45% tillväxt i bruttoorderingången. Som ni kanske minns har jag fokuserat på just detta nyckeltal i de senaste rapporterna, då jag anser att det är en relevant indikator på våra tidiga kommersiella framsteg. Jag är väldigt stolt över denna prestation och takten för beställningarna av Episealer®-implantat som vi upplevde vid flera kliniker under januari och februari var imponerande. Vi befinner oss i en tidig fas av vår kommersialisering, men under dessa första månader av 2020 upplevde vi en betydande ökning av beställningar av Episealer®-implantat. Jag fortsätter att betona det faktum att vi fortfarande arbetar med en minimal mängd klinisk evidens, vilket innebär att många ortopeder testar tekniken och därefter följer upp sina fall. Men ortopeder som har byggt erfarenhet av Episealer®, och där Episealer® är en integrerad del av behandlingsalgoritmen, dessa ortopeder använder Episealer®-implantat med ökande frekvens. Vi anser att detta är ett starkt kommersiellt bevis på vår verksamhet. Jag kan ärligt säga att, de affärsvolymer vi såg hos vissa av våra nyckelkunder i januari och februari, översteg våra förväntningar.

 

Kliniska resultat

Vi fortsatte att leverera på vår kliniska strategi under kvartalet och jag vill lyfta fram två händelser av särskild betydelse:

Den 8 mars meddelade vi positiva resultat från en uppföljning av 30 patienter i ett svensk klinisk multicenterstudie. I denna studie visade de första 30 patienterna från nio svenska kliniker god implantatsäkerhet och avsevärda förbättringar i uppföljningspoäng. Syftet med den prospektiva konsekutiva kohortstudien är att bedöma subjektiva kortsiktiga resultat och möjliga risker på längre sikt efter ingreppet. Den genomsnittliga uppföljningstiden är 55 månader, och av de 30 patienterna hade en genomgått en revision till halvprotes.

Det andra jag vill lyfta fram är en retrospektiv studie som utfördes vid Charité University Hospital i Berlin. Syftet med denna studie var att mäta knäfunktionen hos patienter som fick ett Episealer®-implantat och jämföra knäfunktionen hos patienter som fick en total knäprotes samt patienter med friska, obehandlade knän. De tidigt kommunicerade resultaten från denna studie var också mycket positiva. Resultaten indikerade att knäfunktionen hos Episealer®-patienter var lika bra som ett friskt obehandlat knä, och bättre än knän med traditionella knäproteser. Jag är övertygad om att detta är av yttersta vikt, eftersom förmågan att upprätthålla en aktiv livsstil är en viktig prioritering för patienter i vår målgrupp. Naturligtvis frågar patienter som står inför någon form av knäoperation vilken aktivitetsnivå de kan förvänta sig efter operationen.

Den svenska studien med 30 patienter har lämnats in för publicering till en vetenskaplig tidskrift, och den tyska jämförande studien har rekryterats till 90%. Vid full rekrytering och analys ser vi fram emot att också dessa resultat lämnas in för publicering. Det sker goda framsteg när det gäller andra kliniska prövningar som pågår, och de viktigaste studierna vad gäller resultatpublicering i närtid inkluderar den svenska långtidsuppföljningen som pågår samt den större europeiska multicenterstudien. Detta arbete fortsätter med full kraft.

 

Finansiering

Under det första kvartalet lanserade vi också en finansieringsprocess som avslutades tidigt under andra kvartalet. Denna finansiering var en betydande framgång för oss och vi är tacksamma för det starka stöd vi har erhållit från befintliga såväl som nya investerare. Genom en kombination av en riktad emission och en företrädesemission stärkte vi vår aktieägarbas avsevärt och vi tog in en betydande summa vid en viktig tidpunkt. Genom emissionen säkerställer vi finansiering åtminstone fram till mitten av 2022, då vi kommer att ha uppnått flera viktiga kommersiella och kliniska milstolpar. De kommande åren är avgörande för Episurf Medical, med mycket aktivitet planerad, både i Europa och i USA.

 

Episealer® Talus

Efter CE-godkännandet av fotledsimplantatet Episealer® Talus tidigt under det första kvartalet arrangerades ett Talus ”Skills Lab” med några av våra nyckelkunder i Luzern i Schweiz i februari. Labbet leddes av vår kliniska rådgivare, prof. Niek van Dijk. Strax före utbrottet av Coronavirus planerades de första Episealer® Talus-operationerna sedan CE-godkännandet, och vi ser fram emot att dessa utförs så snart den nuvarande situationen förbättras.

 

Covid-19

Utbrottet av Coronaviruset har påverkat vår verksamhet. Den finansiella nettoeffekten är dock begränsad. Elektiv kirurgi i Europa begränsas och endast ett mindre antal operationer genomförs idag. Orderboken i slutet av februari och under mars påverkades negativt och vi tror att denna situation också kommer att påverka andra kvartalet på ett negativt sätt. Som företag har vi vidtagit åtgärder för att minska kostnaderna, inklusive viss permittering. I delar av verksamheten där reglerna för permittering inte kunnat användas har personalen accepterat tillfälligt sänkta ersättningar. Detta inkluderar också styrelsen. Den negativa effekt som följer av lägre intäkter har kunnat kompenseras av kostnadsreduktioner.

 

Organisation

Från och med den 1 maj kommer den nuvarande försäljningschefen, Göran Martinsson, att anta en ny roll som chef för distributionsmarknader. I sin nya roll kommer Göran att fokusera mer på nya affärsmöjligheter utanför våra europeiska nyckelregioner i Tyskland, Storbritannien, Norden och Benelux. Vi ser betydande kommersiella möjligheter i flera andra länder, och vi vill säkerställa att vi allokerar resurser därefter. Efter denna omorganisation kommer försäljningscheferna i Tyskland, Storbritannien och Norden/Benelux att rapportera till mig. Ledningsgruppen kommer från och med 1 maj bestå av Katarina Flodström (COO), Veronica Wallin (CFO & HR), Fredrik Zetterberg (Clinical Marketing) och jag själv.

 

Framåtblick

Vi ser verkligen fram emot att återgå till den affärsaktivitet vi såg i början av året. Vi väntar oss att vi kommer uppnå flera viktiga kliniska milstolpar detta år, vilket innebär en betydande ökning i mängden kliniska bevis som finns för Episealer®-implantatet. Detta kommer i sin tur driva klinisk acceptans och ge oss tillgång till nya och kunder och patienter. Året startade oerhört väl, och vi ser fram emot att vara ”back on track” så snart förutsättningarna i omvärlden förbättras.

 

Stockholm, februari 2020

 

Pål Ryfors