Kallelse till årsstämma i Episurf Medical AB, nytt datum: 2 maj 2013

Stockholm, 2013-04-02 21:17 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 25 april 2013, dels anmäla sig för deltagande hos bolaget under adress Episurf Medical AB, Stora Skuggans väg 11, 115 42 Stockholm eller per e-post ir@episurf.com.

Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 25 april 2013 . Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer samt telefonnummer dagtid. Vid anmälan ska även anges antalet biträden (dock högst två) som ska delta vid bolagsstämman. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till bolaget på ovanstående postadress. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.episurf.com.

Aktieägare med förvaltaregistrerade aktier måste tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att äga rätt att delta på bolagsstämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 25 april 2013. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.
 

Förslag till dagordning
1. Årsstämman öppnas av styrelsens ordförande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om
            a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
            b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
            c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelse och revisor
11. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
12. Procedur för val av valberedning
13. Årsstämmans avslutande
 

Beslutsförslag i huvudsak
Förslag under punkten 9; Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
Den valberedning som bildats enligt de principer som beslutades vid 2012 års årsstämma utsedda av de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget har meddelat att man såvitt avser denna punkt på dagordningen föreslår följande förslag till beslut:

Beträffande styrelsearvoden föreslås ett fast styrelsearvode om 100 000 kronor för var och en av styrelsens ledamöter. Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.


Förslag under punkten 10; Val av styrelse och revisor
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter och ingen suppleant. Valberedningen föreslår omval av Saeid Esmaeil Zadeh, Leif Ryd, Thomas Nortoft och Jeppe Magnusson till ordinarie styrelseledamöter. Vidare föreslås att stämman entledigar Ashkan Pouya som suppleant i styrelsen. Valberedningen föreslår att Saeid Esmaeil Zadeh väljs till ordförande i styrelsen. Information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets webbplats.

Valberedningen föreslår omval av registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor med en mandatperiod om ett år, d.v.s. intill slutet av årsstämman 2014. Om förslaget bifalles avser Ernst & Young att utse Beata Lihammar som huvudansvarig revisor.


Förslag under punkten 11; Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna inom de gränser som bolagsordningen medger att betalas kontant eller med apportegendom.


Förslag under punkten 12; Procedur för val av valberedning
Valberedningen föreslår att årsstämman 2013 fattar följande beslut i fråga om formerna för utseende av valberedning inför årsstämman 2014 och därpå följande årsstämmor och det ska gälla tills det ändras av en framtida bolagsstämma.
Valberedningen ska ha fyra ledamöter. De tre röstmässigt största aktieägarna/ägargrupperna (”Största Ägarna”) i bolaget per den 31 augusti året före det år årsstämma hålles, enligt ägaruppgifterna i den av Euroclear Sweden AB upprättade aktieboken över bolagets aktieägare/ägargrupper eller som på annat sätt vid denna tidpunkt visar sig tillhöra de största ägarna, äger utse en ledamot var. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen.

Styrelsens ordförande ska senast den 15 oktober sammankalla de Största Ägarna i bolaget. Om någon av dessa avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare/ägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen.

Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska inte styrelsens ordförande utses. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.
Om det blir känt att någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen till följd av förändringar i ägarens aktieinnehav eller till följd av förändringar i andra ägares aktieinnehav inte längre tillhör de Största Ägarna, ska den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den största registrerade aktieägaren som ej redan har utsett ledamot i valberedningen.
Om de registrerade ägarförhållandena annars väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring ske i sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer.

Övrigt
Totala antalet aktier i Episurf Medical AB uppgår vid kallelsetidpunkten till 6 400 000 aktier, varav 3 108 208 är A-aktier med 3 röster vardera och 3 291 792 är B-aktier med 1 röst vardera. Antalet röster uppgår därmed sammanlagt till 12 616 416. Episurf Medical AB innehar inga egna aktier.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullmaktsformulär enligt 7 kap. 54 a § aktiebolagslagen hålls under minst tre veckor närmast före årsstämman tillgängliga för aktieägarna på bolagets webbplats www.episurf.com och på bolagets huvudkontor, Stora Skuggans väg 11, 115 42 Stockholm. Handlingarna skickas även kostnadsfritt med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören vid stämman i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Välkomna!


_____________________

Stockholm i april 2013
Styrelsen
_____________________

www.episurf.com

 

         Nina Bake
         CEO
         Episurf Medical AB
         +46736125563
         nina.bake@episurf.com