Kallelse till årsstämma i Episurf Medical AB (publ), 556767-0541

 

Anmälan mm

Aktieägare, som vill delta i stämman, ska vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 29 maj 2012.

OBS! Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tisdagen den 29 maj 2012 hos Euroclear Sweden AB tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära att förvaltaren genomför sådan registrering.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman kan ske skriftligen till bolaget under adress Episurf Medical AB (publ), Stora skuggansväg 11, 114 42 Stockholm, senast fredagen den 1 juni 2012. Anmälan kan också göras med e-post till: ir@episurf.com. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt, bör fullmakten och andra behörighetshandlingar skickas in före stämman.

 

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas av styrelsens ordförande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Val av en eller två justeringspersoner

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

5. Godkännande av dagordning

6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

8. Beslut om

            a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

            b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

            c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

10. Val av styrelse

11. Val av revisor

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler

13. Förslag till beslut om inrättande av valberedning

14. Stämmans avslutande

 

Beslutsförslag i huvudsak

Förslag under punkten 2; Val av ordförande vid stämman.

Till ordförande vid stämman föreslås Saeid Esmaeil Zadeh.

 

Förslag under punkten 9; Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.

Det föreslås att stämman beslutar att arvode till styrelsen ska utgå med 100 000 kr till envar av ledamöterna.

Det föreslås att stämman beslutar att arvode till revisorn ska utgå enligt räkning.

 

Förslag under punkten 10; Val av styrelse. 

Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Thomas Nortoft och Leif Ryd samt nyval av Jeppe Magnusson, som för närvarande sitter i bolagets Advisory Board, och Ashkan Pouya. Inga suppleanter föreslås utses. 

Information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets webbplats.

 

Förslag under punkten 11; Val av Revisor.

Till revisor föreslås omval av Ernst & Young Aktiebolag. Uppdraget löper fram till och med slutet av årsstämman 2013.

 

Förslag under punkten 12; Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler.

Det föreslås att styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna inom de gränser som bolagsordningen medger, att betalas kontant eller med apportegendom.

 

Förslag under punkten 13; Förslag till beslut om inrättande av valberedning.

Det föreslås att bolagsstämman beslutar om inrättande av en valberedning enligt följande principer.

Styrelsens ordförande ska senast den 15 oktober 2012 sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen.

Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen bör utses en ägarrepresentant. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2013. 

Om någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts, ska den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den störste registrerade aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. 

Skulle någon av ledamöterna i valberedningen upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten eller att en ledamot avgår ur valberedningen innan valberedningens uppdrag slutförts, ska sådan ledamot, om valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren. Om de registrerade ägarförhållandena annars väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring ske i sammansättningen av valberedningen enligt 
ovan angivna principer. 

    

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning med revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga från måndagen den 7 maj 2012 på bolagets huvudkontor, Stora Skuggansväg 11, 115 42 Stockholm. Kopior av handlingar kan skickas kostnadsfritt med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

                                                        _____________________

Stockholm i maj 2012

Styrelsen

_____________________

 

www.episurf.se