Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ)

Stockholm, 2014-01-28 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Anmälan och rätt att delta

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 6 februari 2014, dels senast den 6 februari 2014 till bolaget anmält sin avsikt att delta i stämman.

Anmälan kan göras per post till Episurf Medical AB (publ), Stora Skuggans väg 11, 115 42 Stockholm eller per e-post till ir@episurf.com.

Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress samt telefonnummer uppges. Aktieägare som önskar medföra biträden, dock högst två, ska lämna uppgift om detta i sin anmälan. Till anmälan bör även i förekommande fall, t.ex. för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar som registreringsbevis eller motsvarande.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste hos förvaltaren i god tid före den 6 februari 2014 begära tillfällig omregistrering (rösträttsregistrering) av aktierna för att kunna delta i stämman.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av aktuellt registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten ska vara daterad. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år från utfärdandet om det särskilt anges i fullmakten. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten i högst ett år från utfärdandet. Kopia av fullmakt och eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas till Episurf Medical AB (publ), Stora Skuggans väg 11, 115 42 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.episurf.com.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringspersoner
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordningen
  7. Val av ny styrelseledamot
  8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Förslag under punkten 2; val av ordförande vid stämman

Som ordförande vid stämman föreslås advokat Mikael Borg.

Förslag under punkten 7; val av ny styrelseledamot

Valberedningen, vilken består av Saeid Esmaeilzadeh, Mikael Lönn, Ashkan Pouya och Michael Rosenlew, föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Till ny styrelseledamot föreslår valberedningen Robert Charpentier. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer styrelsen att bestå av Robert Charpentier, Saeid Esmaeilzadeh, Jeppe Magnusson, Thomas Nortoft och Leif Ryd, med Saeid Esmaeilzadeh som ordförande.

På bolagets webbplats, www.episurf.com, finns ytterligare information om Robert Charpentier. Denna information skickas kostnadsfritt till aktieägare som så begär med angivande av postadress

Övrigt

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören vid stämman i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

 

Stockholm i januari 2014

Episurf Medical AB (publ)

Styrelsen