Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ)

Aktieägarna i Episurf Medical AB (publ) (”Episurf” eller ”Bolaget”), 556767-0541, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 20 februari 2017 kl. 15.00 på Bolagets kontor på Karlavägen 60, 115 42 i Stockholm.

Denna information lämnades för offentliggörande, 2017-01-19 07:35 CET (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Anmälan

Aktieägare som önskar delta och rösta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 14 februari 2017, dels anmäla sig för deltagande till Bolaget per post till Episurf Medical AB (publ), Karlavägen 60, 114 49 Stockholm, eller per e-post ir@episurf.com.

Anmälan ska vara Bolaget tillhanda senast tisdagen den 14 februari 2017. Anmälan ska innehålla uppgift om aktieägarens namn, person-/organisationsnummer samt telefonnummer dagtid. I anmälan ska även anges antalet biträden (dock högst två) som ska delta vid bolagsstämman. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till Bolaget på ovanstående postadress. Fullmaktens giltighetstid får vara längst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.episurf.com.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att äga rätt att delta på bolagsstämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast tisdagen den 14 februari 2017. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Godkännande av dagordning
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning
 8. Beslut om godkännande av nyemission med företrädesrätt för aktieägare
 9. Stämmans avslutande

 

Förslag under punkten 2; Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår advokat Carl Westerberg som ordförande vid stämman.

Förslag under punkten 7; Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning

För att möjliggöra nyemissionen med företrädesrätt för aktieägare enligt punkten 8 nedan, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om följande ändringar i Bolagets bolagsordning:

 1. Bestämmelsen i § 4 gällande gränserna för aktiekapitalet i Bolaget ändras så att aktiekapitalet ska utgöra lägst 4 500 000 och högst 18 000 000 kronor.
 2. Bestämmelsen i § 5 gällande gränserna för antalet aktier i Bolaget ändras så att antalet aktier ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 7 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Förslag under punkten 8; Beslut om godkännande av nyemission med företrädesrätt för aktieägare

Styrelsen i Episurf har den 18 januari 2017 beslutat, villkorat av efterföljande godkännande av Bolagets extra bolagsstämma måndagen den 20 februari 2017, om nyemission av aktier av A-aktier och B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). För Företrädesemissionen ska följande huvudsakliga villkor gälla.

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 4 788 991,50 kronor genom nyemission av högst 3 400 871 A-aktier och högst 12 548 933 B-aktier, dvs. totalt högst 15 949 804 nya aktier.

Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya A-aktierna och B-aktierna pro rata i förhållande till det antal aktier de äger. För varje A-aktie och B-aktie som innehas på avstämningsdagen, kommer aktieägarna att erhålla en teckningsrätt av serie A respektive serie B. En teckningsrätt av serie A berättigar till teckning av en ny A-aktie och en teckningsrätt av serie B berättigar till teckning av en ny B-aktie. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som ska ha rätt att teckna aktier med företrädesrätt (dvs. att erhålla teckningsrätter) ska vara den 23 februari 2017.

Om inte samtliga nya aktier som emitteras i Företrädesemissionen tecknas med stöd av teckningsrätter (primär teckningsrätt), ska styrelsen besluta om tilldelning av nya A-aktier och B-aktier tecknade utan teckningsrätter. Tilldelning ska då ske i följande ordning:

 • I första hand ska aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i Bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelningen genom lottning.
   
 • I andra hand ska tilldelning ske till de övriga som anmält sitt intresse för teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till det antal nya aktier som sådan intresseanmälan omfattade.
 • I sista hand ska tilldelning ske till personer som garanterat Företrädesemissionen enligt avtal med Bolaget, pro rata i förhållande till vad som har utfästs av varje sådan person.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 27 februari 2017 till och med den 13 mars 2017. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tid. Teckning ska i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant i enlighet med instruktioner på avräkningsnota, dock senast den tredje bankdagen efter utfärdandet av avräkningsnotan. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

De nya aktierna A-aktierna och B-aktierna emitteras till en kurs om 7,50 kronor per aktie.

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya A-aktierna och B-aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Beslutet om nyemission av aktier är villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande samt ändring av Bolagets bolagsordning enligt förslaget under punkten 7 i den föreslagna dagordningen.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller den verkställande direktören utser, ska bemyndigas att vidta de smärre förändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Övrigt

Per datumet för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till
15 949 804 utestående aktier, varav 3 400 871 är A-aktier med tre röster vardera och 12 548 933 är B-aktier med en röst vardera. Antalet röster uppgår därmed sammanlagt till 22 751 546. Bolaget innehar inga egna aktier.

En kopia av Bolagets bolagsordning, fullmaktsformulär samt fullständiga beslutsförslag, styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen tillsammans med övriga handlingar enligt aktiebolagslagen, kommer att hållas tillgängliga på Bolagets adress (såsom angiven ovan) samt på Bolagets hemsida www.episurf.se. Samtliga handlingar skickas även kostnadsfritt med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören vid stämman i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Välkomna!

 

 

Stockholm i januari 2017

 

Styrelsen

 

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, tillförordnad VD och CFO

Tel: + 46 70-962 36 69

E-post: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksdirektiv. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 07.35 den 19 januari 2017.