Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB

Stockholm, 2013-03-19 18:21 CET (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 26 mars 2013, dels anmäla sig för deltagande hos bolaget under adress Episurf Medical AB, Stora Skuggans väg 11, 115 42 Stockholm eller per e-post ir@episurf.com.

Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 28 mars 2013 . Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer samt telefonnummer dagtid. Vid anmälan ska även anges antalet biträden (dock högst två) som ska delta vid bolagsstämman. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till bolaget på ovanstående postadress. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.episurf.com.

Aktieägare med förvaltaregistrerade aktier måste tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att äga rätt att delta på bolagsstämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast tisdagen den 26 mars 2013. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.
 

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om riktad nyemission
8. Stämmans avslutande
 

Beslutsförslag i korthet

Förslag under punkt 7: Beslut om riktad nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av 144 928 aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 43 478,40 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

 1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Rhenman & Partners Fund – Rhenman Healthcare Equity L/S. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tecknaren är en viktig investerare att ha med i aktieägarskaran. Styrelsen bedömer att detta bidrar till bolagets utveckling och att det därför ligger i aktieägarnas intresse att rikta emissionen till tecknaren.
   
 2. För varje tecknad aktie ska erläggas 34,50 kronor. Grunden för teckningskursen är stängningskursen för bolagets aktie på NASDAQ OMX First North den 1 mars 2013 i enlighet med ingånget avtal baserat på förhandlingar förda den dagen.
   
 3. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske inom tre dagar från dagen för emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade aktierna ska ske inom en vecka efter teckning.
   
 4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
   
 5. De nya aktierna berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.
   
 6. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.
   

Övrigt
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 7 jämte förekommande handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor, Stora Skuggans väg 11, 115 42 Stockholm, samt skickas kostnadsfritt med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Fullmaktsformulär enligt 7 kap. 54 a § aktiebolagslagen hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.episurf.com.

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

_____________________

Stockholm i mars 2013
Styrelsen
_____________________

www.episurf.se