KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I EPISURF MEDICAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Episurf Medical AB (publ) (”Episurf” eller ”Bolaget”) samlades måndagen den 22 maj 2017 i Stockholm för årsstämma.  

Bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Årsstämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om (i) omval av Dennis Stripe, Saeid Esmaeilzadeh, Wilder Fulford, Christian Krüeger och Leif Ryd till styrelseledamöter, (ii) nyval av Laura Shunk till styrelseledamot, och (iii) omval av Dennis Stripe till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 1 100 000 kronor. Av detta arvode ska ordföranden erhålla 400 000 kronor, var och en av Wilder Fulford och Laura Shunk ska erhålla 200 000 kronor och var och en av Saeid Esmaeilzadeh, Leif Ryd och Christian Krüeger ska erhålla 100 000 kronor. Inget arvode utgår för utskottsarbete.

Revisionsbolaget KPMG AB omvaldes i enlighet med valberedningens förslag till Bolagets revisor, med den auktoriserade revisorn Duane Swanson som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag rörande valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2018.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag rörande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om (i) att införa ett personal- och teckningsoptionsprogram, (ii) emission av teckningsoptioner av serie 2017/2020(A), och (iii) emission av teckningsoptioner av serie 2017/2020(B) och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2017/2020(B). Syftet med personal- och teckningsoptionsprogrammet är att åstadkomma optimal likriktning av intressen mellan de anställda i Bolaget och Bolagets aktieägare, att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att motivera personalen till så goda prestationer som möjligt.

Personal- och teckningsoptionsprogrammet riktas till samtliga anställda i koncernen och omfattar högst 117 400 teckningsoptioner av serie 2017/2020(A) och högst 513 700 personaloptioner (vilka säkras genom emission av samma antal teckningsoptioner av serie 2017/2020(B) till dotterbolaget Episurf Operations AB). Teckningsoptionerna av serie 2017/2020(A) ska tilldelas deltagarna i programmet för en optionspremie om 0,95 kronor (motsvarande marknadsvärdet) enligt följande: (i) den tillförordnade verkställande direktören är berättigad till att teckna högst 15 000 teckningsoptioner, (ii) övriga fyra medlemmar i ledningsgruppen är berättigade till att teckna högst 8 000 teckningsoptioner var, och (iii) övriga 22 deltagare i programmet är berättigade till att teckna högst 3 200 teckningsoptioner var. Personaloptionerna ska tilldelas enligt följande: Varje deltagare tilldelas vederlagsfritt (i) 6 000 personaloptioner (förutom den tillförordnade verkställande direktören, som tilldelas 10 000 personaloptioner), plus (ii) 350 personaloptioner för varje månad han eller hon varit anställd i koncernen, plus (iii) en personaloption för varje teckningsoption av serie 2017/2020(A) som förvärvats. Förutsatt att innehavaren är fortsatt anställd i koncernen vid utnyttjandet berättigar varje personaloption den anställde till att köpa en B-aktie i Bolaget under perioden 1 juni 2020 – 31 maj 2021 för ett pris om 8,55 kronor, motsvarande 130 procent av det genomsnittliga volymviktade priset för Bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 15 maj 2017 till och med den 19 maj 2017. Varje teckningsoption berättigar innehavaren till att teckna en B-aktie i Bolaget under perioden 1 juni 2020 – 31 maj 2021 för ett pris om 8,55 kronor. Programmet innebär att högst 631 100 B-aktier kan komma att emitteras, motsvarande en högsta utspädning om cirka 2,0 procent av aktiekapitalet och cirka 1,4 procent av rösterna i Bolaget. Personaloptionerna kommer att kostnadsföras som en personalkostnad över intjänandeperioden. Den totala kostnaden för personaloptionerna beräknas uppgå till cirka 0,7 miljoner kronor under programmets löptid.  

Årsstämman beslutade slutligen att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier.

Episurf Medical AB (publ)

Styrelsen 


För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, tf vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com


Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 19.30 den 22 maj 2017.
wkr0006.pdf