KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I EPISURF MEDICAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Episurf Medical AB (publ) samlades tisdagen den 24 maj 2016 i Stockholm för årsstämman.

Denna information lämnades för offentliggörande, 2016-05-25 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Årsstämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Till styrelsen omvaldes Saeid Esmaeilzadeh och Leif Ryd. Till nya styrelseledamöter valdes Christian Krüeger och Wilder Fulford. Saeid Esmaeilzadeh omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att utge ett styrelsearvode om 100 000 kronor för envar av Saeid Esmaeilzadeh, Leif Ryd och Christian Krüeger samt ett styrelsearvode om 200 000 kronor för Wilder Fulford. Inget arvode utgår för utskottsarbete.

Revisionsbolaget KPMG AB omvaldes som bolagets revisor, med den auktoriserade revisorn Duane Swanson som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag rörande valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2017.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag rörande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om godkännande av en nyemission av 157 125 aktier i dotterbolaget Episurf Medical UK Limited riktad till bolagets verkställande direktör Rosemary Cunningham Thomas. Antalet emitterade aktier motsvarar 2 MSEK delat med den genomsnittliga volymviktade börskursen om 12,7287 SEK för Bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under perioden 9–23 maj 2016. De emitterade aktierna kommer under vissa förutsättningar kunna bytas ut mot samma antal B-aktier i bolaget. Detta motsvarar en möjlig utspädning om högst cirka 1,0 procent av aktierna och cirka 0,7 procent av rösterna i bolaget (baserat på antalet utestående aktier per dagen för denna kommuniké).

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om indragning av 13 501 B-aktier som nu innehas av bolaget självt, vilket innebär en minskning av aktiekapitalet med 4 050,30 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Stämman beslutade samtidigt att aktiekapitalet skulle ökas med 4 050,30 kronor genom överföring av medel från fritt eget kapital utan utgivande av nya aktier, vilket innebär att aktiekapitalet är detsamma som före indragningen av aktierna.

Årsstämman beslutade slutligen att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna inom de gränser som bolagsordningen medger att betalas kontant eller med apportegendom.

 

Episurf Medical AB (publ)

Styrelsen

 

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Rosemary Cunningham Thomas, VD, Episurf Medical

Tel: +46 (0) 70-7655892

Tel: +44 (0) 7803-753603

Email: rosemary@episurf.com
 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

 

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Episurf Medical AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl.08.00 den 25 maj 2016.