Kommuniké från årsstämma i Episurf Medical AB (publ)

Denna information lämnades för offentliggörande, 2015-05-06 20:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Episurf Medical AB (publ) höll onsdagen den 6 maj 2015 årsstämma i Stockholm varvid följande stämmobeslut fattades:

 • Att fastställa resultat- och balansräkningen.
   
 • Att disponera resultatet enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.
   
 • Att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
   
 • Att utge ett fast styrelsearvode om 100 000 kronor för var och en av styrelsens ledamöter, dvs. sammanlagt 500 000 kronor. Inget arvode utgår för utskottsarbete. Revisorsarvode beslutades utgå enligt godkänd räkning.
   
 • Att intill nästa årsstämma omvälja Saeid Esmaeilzadeh, Leif Ryd, Thomas Nortoft, Jeppe Magnusson och Robert Charpentier till ordinarie styrelseledamöter, samt att omvälja Saeid Esmaeilzadeh till ordförande i styrelsen.
   
 • Att välja revisionsbolaget KPMG AB till bolagets revisor intill slutet av årsstämman 2016, med Duane Swanson som av revisionsbolaget utsedd huvudansvarig revisor.
   
 • Att anta principer för hur valberedning ska tillsättas inför årsstämman 2016 i enlighet med förslaget i kallelsen.
   
 • Att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt förslaget i kallelsen, att gälla för tiden fram till årsstämman 2016.
   
 • Att införa incitamentsprogram för ledande befattningshavare och övriga anställda i enlighet med förslaget i kallelsen.
   
 • Att genomföra en riktad nyemission till Michael Edward McEwan, dvs. med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om 16 877 aktier av serie B i enlighet med de principer som framgår av förslaget i kallelsen.
   
 • Att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna inom de gränser som bolagsordningen medger att betalas kontant eller med apportegendom.


Det antecknades att samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Episurf Medical AB (publ)
Styrelsen

  

För mer information, vänligen kontakta:
Nina Bake, vd Episurf Medical AB (publ)
Tel: +46 (0) 736-125 563, e-post: ir@episurf.com

   

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity®-system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är listad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Episurf Medical AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 20:00 den 6 maj 2015.