Kommuniké från årsstämma i Episurf Medical AB (publ)

Episurf Medical AB (publ) höll tisdagen den 3 juni 2014 årsstämma i Stockholm varvid följande stämmobeslut fattades:

Stockholm, 2014-06-03 19:46 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

 • Att fastställa resultat- och balansräkningen.
 • Att disponera resultatet enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.
 • Att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
 • Att utge ett fast styrelsearvode om 100 000 kronor för var och en av styrelsens ledamöter, dvs. sammanlagt 500 000 kronor. Inget arvode utgår för utskottsarbete.
 • Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.
 • Att intill nästa årsstämma omvälja Saeid Esmaeilzadeh, Leif Ryd, Thomas Nortoft, Jeppe Magnusson och Robert Charpentier till ordinarie styrelseledamöter.
 • Saeid Esmaeilzadeh omvaldes till ordförande i styrelsen.
 • Att omvälja registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag till bolagets revisor intill slutet av årsstämman 2015, med Beata Lihammar som av revisionsbolaget utsedd huvudansvarig revisor.
 • Att anta principer för hur valberedning ska tillsättas inför årsstämman 2015 och därpå följande årsstämmor i enlighet med förslag i kallelsen. Principerna är oförändrade från föregående år.
 • Att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt förslag i kallelsen, att gälla för tiden fram till årsstämman 2015.
 • Att bolagsordningen ändras i enlighet med förslag i kallelsen.
 • Att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna inom de gränser som bolagsordningen medger att betalas kontant eller med apportegendom.

Det antecknades att samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Episurf Medical AB (publ)
Styrelsen