KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I EPISURF MEDICAL AB (PUBL)

  • Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen.
  • Det beslutades att disponera resultatet enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.
  • Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
  • Det beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med 100 000 kr till envar av styrelseledamöterna.
  • Det beslutades att ersättning till revisorn ska utgå enligt räkning.
  • Till styrelseledamöter intill nästa årsstämma omvaldes Saeid Esmaiel Zadeh (ordförande), Thomas Nortoft och Leif Ryd samt nyvaldes Jeppe Magnusson. Till styrelsesuppleant omvaldes Ashkan Pouya.
  • Till revisor valdes Ernst & Young Aktiebolag med Beata Lihammar som huvudansvariga revisor.
  • Det beslutades att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.
  • Det beslutades att det inrättas en valberedning. Beslutet innebär i huvudsak följande. Senast den 15 oktober 2012 ska styrelsens ordförande sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Skulle någon av de tre största aktieägarna avstå sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande får dock inte utses till ordförande för valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2013.

Det noterades att samtliga beslut fattades enhälligt.

 

Stockholm den 10 maj 2012

Episurf Medical AB (publ.)

Styrelsen

 

För mer information, vänligen kontakta:

Homan Panahi, IR-ansvarig Episurf Medical AB (publ)

Tel: +46 (0) 763-989 666

E-post: homan@episurf.com

 

Episurf i korthet

Episurf utvecklar små individanpassade implantat (Episealer®) samt kirurgiska borrmallar (Epiguide®) för behandling av lokala broskskador i leder. Episurfs implantat är små, tunna och anpassas för varje individs unika anatomi och skada. Bolagets aktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq OMX First North. Ytterligare information om Episurf finns på www.episurf.com.  Episurfs Certified Adviser på First North är Pareto Öhman AB.