Kommuniké från årsstämma i Episurf Medical AB (publ)

 

Episurf Medical AB (publ) (”Bolaget”) höll under torsdagen den 30 juni 2011 årsstämma i Stockholm varvid nedanstående beslut fattades. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. Nedan anges de viktigaste frågorna:


Punkt 8 – Årsredovisning, dispositioner och ansvarsfrihet


Årsstämman beslutade att 


*    fastställa styrelsens förslag till balans- och resultaträkningen,

*    fastställa styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt

*    ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.


Punkt 10 – Val av styrelse och styrelseordförande


Årsstämman beslutade om omval av styrelseordförande Saeid Esmaeilzadeh och de nuvarande ledamöterna Leif Ryd och Thomas Nortoft som styrelseledamöter. Björn Varnestig avgår från styrelsen. Ashkan Pouya nyvaldes som styrelsesuppleant.


Punkt 11 – Val av revisor


Till revisor valdes Ernst & Young Aktiebolag med Jens Noakson och Beata Lihammar som huvudansvariga revisorer.


Punkt 12 – Antagande av ny bolagsordning


Årsstämman beslutade om förändringar i bolagets bolagsordning i enlighet med vad styrelsen hade föreslagit innebärandes följande.


Bestämmelsen i § 4 i bolagets bolagsordning, om aktiekapital, ändrades till:


”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 920 000 och högst 7 680 000 kr.”
Bestämmelsen i § 5 i bolagets bolagsordning, om antalet aktier, ändrades till:


”Antalet aktier skall vara lägst 6 400 000 och högst 25 600 000.”Sista meningen i § 6 i bolagsordningen ändrades till:


”Omvandlingen skall därefter utan dröjsmål anmälas för registrering vid Bolagsverket och är verkställd när registreringen har skett samt antecknats i avstämningsregistret.”Kallelsebestämmelsen i § 9 i bolagsordningen ändrades till:


Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall samtidigt annonseras i Dagens Industri.”
Bestämmelsen i § 10 i bolagsordningen ändrades till:


”Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställan a hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.


Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.”
Punkten 9 i § 11 i bolagsordningen ändrades till:


”9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.”Punkt 13 – Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler


Styrelsen bemyndigades att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna inom de gränser som bolagsordningen medger, att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

På förfrågan från aktieägare bekräftade styrelsen att den inte avsåg att utnyttja bemyndigandet för kontantemission utan att existerande aktieägare erbjuds delta i emissionen.


Punkt 14 – Bemyndigande för styrelsen att genomföra sammanslagning av aktier motsvarande 1 ny aktie per 6 nuvarande aktierStyrelsen bemyndigades att genomföra sammanslagning av aktier motsvarande 1 ny aktie per 6 nuvarande aktier. Styrelsen bemyndigades även att vidta de övriga åtgärder som erfordras vid sammanläggningens genomförande.


Serendipity Innovations, som är största aktieägare i bolaget, tillhandahåller vederlagsfritt och med Euroclear Swedens försorg sådana aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbara med 6 så många aktier att deras respektive aktieinnehav blir jämnt delbara med 6.


Förslaget innebär att om sammanläggningen genomförs, kommer antalet aktier att minska från 38 400 000 till 6 400 000, vilket skulle innebära ett kvotvärde om cirka 0,30 kronor efter sammanläggningen.

 För ytterligare information:

Homan Panahi

IR- Ansvarig, Episurf Medical AB (publ)


Telefon: +46 (0) 763- 989 666

E-post: homan@episurf.com