KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I EPISURF MEDICAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Episurf Medical AB (publ) (”Episurf” eller ”Bolaget”) samlades måndagen den 9 april 2018 i Stockholm för årsstämma.

Bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Årsstämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om (i) omval av Dennis Stripe, Wilder Fulford, Christian Krüeger, Leif Ryd och Laura Shunk till styrelseledamöter, och (ii) omval av Dennis Stripe till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 1 000 000 kronor. Av detta arvode ska ordföranden erhålla 400 000 kronor, var och en av Wilder Fulford och Laura Shunk ska erhålla 200 000 kronor och var och en av Leif Ryd och Christian Krüeger ska erhålla 100 000 kronor. Inget arvode utgår för utskottsarbete.

Revisionsbolaget KPMG AB omvaldes i enlighet med valberedningens förslag till Bolagets revisor, med den auktoriserade revisorn Duane Swanson som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag rörande nomineringsprocess för valberedningen inför årsstämman 2019.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag rörande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om (i) att införa ett personal- och teckningsoptionsprogram, (ii) emission av teckningsoptioner av serie 2018/2021(A), och (iii) emission av teckningsoptioner av serie 2018/2021(B) och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2018/2021(B).

Personal- och teckningsoptionsprogrammet omfattar ledningsgruppen (utöver VD och COO som avstått från att delta) och anställda i Episurf-koncernen. Högst 68 500 teckningsoptioner av serie 2018/2021(A) och högst 253 500 personaloptioner (vilka säkras genom emission av samma antal teckningsoptioner av serie 2018/2021(B) till dotterbolaget Episurf Operations AB) kommer att ges ut. Teckningsoptionerna av serie 2018/2021(A) ska tilldelas enligt följande: (i) de fyra medlemmarna i ledningsgruppen (exklusive VD och COO) är berättigade till att teckna sammanlagt högst 38 000 teckningsoptioner (varav högst 15 000 teckningsoptioner kan tecknas av en enskild deltagare), och (ii) övriga deltagare (19 personer) är berättigade till att teckna sammanlagt högst 30 500 teckningsoptioner (varav högst 10 000 teckningsoptioner kan tecknas av en enskild deltagare).

Personaloptionerna ska tilldelas enligt följande: (i) de fyra medlemmarna i ledningsgruppen (exklusive VD och COO) tilldelas vederlagsfritt sammanlagt högst 75 000 personaloptioner (varav högst 30 000 personaloptioner kan tilldelas en enskild deltagare), och (ii) övriga deltagare i programmet (19 personer) tilldelas vederlagsfritt sammanlagt högst 178 500 personaloptioner (varav högst 15 000 personaloptioner kan tilldelas en enskild deltagare).

Förutsatt att deltagaren är fortsatt anställd i Episurf-koncernen vid utnyttjande av personaloptionerna berättigar varje personaloption den anställde till att köpa en
B-aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 juni 2021 till och med den 31 maj 2022 till ett pris om 7,53 kronor.

Varje teckningsoption av serie 2018/2021(A) berättigar innehavaren till att teckna en B-aktie i Bolaget under perioden 1 juni 2021 till och med den 31 maj 2022 till en teckningskurs om 7,53 kronor.

Programmet innebär att högst 322 000 B-aktier kan komma att emitteras, motsvarande en högsta utspädning om cirka 1,0 procent av aktiekapitalet och cirka 0,8 procent av rösterna i Bolaget.

Slutligen beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner i Bolaget. Antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst öka med 7 164 855 aktier vid beslut om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Episurf Medical AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.wkr0006.pdf