KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I EPISURF MEDICAL AB

Stockholm, 2013-05-03 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

  • Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.
  • Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.
  • Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
  • Bolagsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 100 000 kr till envar av styrelseledamöterna. Det beslutades att ersättning till revisorn ska utgå enligt räkning.
  • Till styrelseledamöter intill nästa årsstämma omvaldes Saeid Esmaiel Zadeh (ordförande), Thomas Nortoft och Leif Ryd och Jeppe Magnusson. Ashkan Pouya entledigades från sitt uppdrag som styrelsesuppleant.
  • Till revisor omvaldes Ernst & Young Aktiebolag med Beata Lihammar som huvudansvariga revisor.
  • Det beslutades att bemyndiga styrelsen att, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, inom ramen för gällande bolagsordning, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier att betalas kontant eller med apportegendom.
  • Det beslutades om principerna för val av valberedning inför årsstämman 2014 och därpå följande årsstämmor enligt följande.

Valberedningen ska ha fyra ledamöter. De tre röstmässigt största aktieägarna/ägargrupperna (”Största Ägarna”) i bolaget per den 31 augusti året före det år årsstämma hålles, enligt ägaruppgifterna i den av Euroclear Sweden AB upprättade aktieboken över bolagets aktieägare/ägargrupper eller som på annat sätt vid denna tidpunkt visar sig tillhöra de största ägarna, äger utse en ledamot var. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen.

Styrelsens ordförande ska senast den 15 oktober sammankalla de Största Ägarna i bolaget. Om någon av dessa avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare/ägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen.

Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska inte styrelsens ordförande utses. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. 

Om det blir känt att någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen till följd av förändringar i ägarens aktieinnehav eller till följd av förändringar i andra ägares aktieinnehav inte längre tillhör de Största Ägarna, ska den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den största registrerade aktieägaren som ej redan har utsett ledamot i valberedningen. 

Om de registrerade ägarförhållandena annars väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring ske i sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer.

Detta ska gälla tills ovanstående principer ändras av en framtida bolagsstämma.

 

Det antecknades att samtliga beslut fattades enhälligt.

 

Stockholm den 2 maj 2013

 

Episurf Medical AB

Styrelsen

         För mer information, vänligen kontakta:
         Nina Bake, vd Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 736-125 563
         E-post: ir@episurf.com