KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EPISURF MEDICAL AB

Beslut om riktad nyemission i enlighet med styrelsens förslag

På dagens extra bolagsstämma fattades beslut om riktad nyemission i enlighet med styrelsens förslag om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av 144 928 aktier av serie B med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer Rhenman & Partners Fund – Rhenman Healthcare Equity L/S. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tecknaren är en viktig investerare att ha med i aktieägarskaran, vilket bedöms bidra till bolagets utveckling. Det ligger därför i aktieägarnas intresse att rikta emissionen till tecknaren.

För varje tecknad aktie ska erläggas 34,50 kronor, vilket motsvarar stängningskursen för bolagets aktie på NASDAQ OMX First North den 1 mars 2013. Priset grundas på ett ingånget investeringsavtal som framförhandlades med tecknaren samma dag.

Beslutet, som fattades enhälligt, innebär en ökning av aktiekapitalet med 43 478,40 kronor. Totalt tillförs bolaget 5 000 016 kronor.

För mer detaljerad information hänvisas till kallelsen som offentliggjordes den 19 mars 2013 och som finns tillgänglig på www.episurf.com.

 

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity™ system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är listad på NASDAQ OMX First North med Pareto Öhman som Certified Adviser. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com

         För mer information, vänligen kontakta:
         Nina Bake, vd Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 736-125 563
         E-post: ir@episurf.com