Kommuniké från extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ)

Aktieägarna i Episurf Medical AB (publ) samlades torsdagen den 18 augusti 2016 i Stockholm för extra bolagsstämma.

Denna information lämnades för offentliggörande, 2016-08-18 15:53 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Dennis D. Stripe och Wil Boren valdes till nya styrelseledamöter i tillägg till Saeid Esmaeilzadeh, Leif Ryd, Wilder Fulford och Christian Krüeger som valdes vid årsstämman 2016. Dennis D. Stripe valdes till ny styrelseordförande.

Stämman beslutade att utge ett styrelsearvode om 200 000 kronor till varje ny styrelseledamot samt 400 000 kronor till styrelseordföranden. Inget arvode utgår för utskottsarbete.

Stämman beslutade slutligen i enlighet med styrelsens förslag om att införa ett personaloptionsprogram och godkänna en riktad emission av teckningsoptioner till bolagets dotterbolag Episurf Operations AB för att säkerställa leverans av aktier under personaloptionsprogrammet. Personaloptionsprogrammet omfattar maximalt 151 600 personaloptioner som vid full utspädning motsvarar maximalt cirka 0,9 procent av aktiekapitalet och cirka 0,7 procent av rösterna i bolaget. Programmet omfattar (i) verkställande direktören, som kan tilldelas 53 200 personaloptioner, (ii) CFO, som kan tilldelas 40 500 personaloptioner, (iii) COO, som kan tilldelas 33 900 personaloptioner, och (iv) tolv andra anställda i bolaget i Sverige som kan tilldelas 2 000 personaloptioner vardera (dessa personaloptioner kommer att tilldelas personer inom bolagets säljorganisation).

 

 

Episurf Medical AB (publ)

Styrelsen

 

För mer information, vänligen kontakta:

Rosemary Cunningham Thomas, VD, Episurf Medical

Tel: +46 (0) 70-7655892

Tel: +44 (0) 7803-753603

Email: rosemary@episurf.com

 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Episurf Medical AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.