KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EPISURF MEDICAL AB (PUBL)

Denna information lämnades för offentliggörande, 2015-08-21 11:40 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
 


Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan eller Singapore eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner.

 

Episurf Medical AB (publ) höll fredagen den 21 augusti 2015 extra bolagsstämma i Stockholm varvid det bland annat beslutades att godkänna styrelsens beslut från den 29 juli 2015 om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare och att godkänna styrelsens förslag till beslut om en riktad nyemission av aktier av serie B till bolagets nya CFO.

Nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna
Det av bolagsstämman godkända styrelsebeslutet innebär i huvudsak en nyemission av aktier av serie A och serie B om upp till ca 120 miljoner kronor före emissionskostnader, där bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna de nya aktierna av serie A och serie B i förhållande till det antal aktier de förut äger av serie A och serie B. För varje aktie av serie A och serie B som innehas på avstämningsdagen, kommer aktieägarna att erhålla en teckningsrätt av serie A respektive serie B. En teckningsrätt av serie A berättigar till teckning av en ny aktie av serie A och en teckningsrätt av serie B berättigar till teckning av en ny aktie av serie B. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som ska ha rätt att teckna aktier med företrädesrätt (dvs. att erhålla teckningsrätter) ska vara den 24 augusti 2015. Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 2 392 036,8 kronor genom nyemission av högst 1 741 228 aktier av serie A och högst 6 232 228 aktier av serie B, dvs. totalt högst 7 973 456 nya aktier.

Teckningsperioden beräknas löpa från och med den 26 augusti 2015 till och med den 10 september 2015.

De nya aktierna av serie A och serie B emitteras till en kurs om 15 kronor per aktie.

Riktad nyemission av aktier av serie B till bolagets nya CFO
Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av högst 16 393 aktier av serie B till Bolagets nya CFO Pål Ryfors.

Emissionskursen om 34,84 kronor har bestämts till det genomsnittliga priset för aktierna av serie B (köpkurs/säljkurs) på Nasdaq Stockholm dagen före emissionsbeslutet, vilket motsvarar marknadsvärdet på aktierna.

Emissionen medför att aktiekapitalet ökas med högst 4 917,9 kronor, vilket motsvarar en utspädning om högst ca 0,2 procent. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget och Pål Ryfors har genom avtal överenskommit om att Bolaget ska emittera 16 393 aktier till Pål Ryfors bl.a. på villkor att bolagsstämman godkänner sådant beslut med erforderlig majoritet. Pål Ryfors ska av Bolaget erhålla en kontantbonus som motsvarar det belopp som krävs för att teckna aktierna enligt ovan. De aktier som Pål kan teckna är föremål för ett intjäningsschema (s.k. vesting) om 4 år, dvs. varje år intjänas 25 procent av aktierna.

Episurf Medical AB (publ)
Styrelsen

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity®-system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är listad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Episurf Medical AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 11:40 den 21 augusti 2015.


Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Episurf Medical AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Episurf kommer endast att ske genom det prospekt som Episurf beräknar kunna offentliggöra omkring den 24 augusti 2015.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan eller Singapore eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

 

 

         För mer information, vänligen kontakta:
         Lena Lones, CFO Episurf Medical AB (publ)
         Tel: +46 (0) 707 18 19 75, e-post: lena.lones@episurf.com