Kommuniké från extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (PUBL)

Episurf Medical AB (publ) (”Bolaget”) höll under fredagen den 13 maj 2011 extra bolagsstämma i Stockholm varvid nedanstående beslut fattades.


Beslut att godkänna att styrelsen fattar beslut om nyemission av aktier enligt tidigare bemyndigande

Bolagsstämman beslutade att godkänna att styrelsen genom utnyttjande av befintligt bemyndigande från stämma den 30 augusti 2010 fattar beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Beslutet fattades enhälligt. Serendipity Innovations AB (”Serendipity”) deltog inte i beslutet. Beslutet innebär att de villkor som angivits i Aktiemarknadsnämndens beslut (2011:11) för att Serendipity skall

medges undantag från budplikt, om Serendipitys aktieinnehav i Bolaget genom teckning av aktier i nyemission som beslutas av styrelsen skulle komma att motsvara 30 % eller mer av röstetalet i bolaget, har uppfyllts.

 

För mer detaljerad information hänvisas till kallelsen som offentliggjordes den 29 april 2011 och som finns tillgänglig på www.episurf.com


 

Beslut om styrelsearvoden

Bolagsstämman beslutade, med ändring av tidigare beslut, att arvode till styrelsen skall utgå med 130 000 kr att

fördelas med 42 000 kr till envar av Björn Varnestig och Thomas Nortoft samt med 23 000 kr till envar av Leif Ryd och Saeid Esmaeilzadeh.


 

 

 

Kort om Episurf: Episurf utvecklar små individanpassade implantat (EpisealerTM) samt kirurgiska borrmallar (EpiguideTM) för behandling av lokala broskskador i människors leder. Episurfs implantat är små, tunna och anpassas för varje individs unika anatomi och skada. Episurfs implantat gör det möjligt att reparera broskdefekter i ett tidigare skede. Konceptet ger också ökade möjligheter att minska utbredningen/uppkomsten av degenerativa

ledsjukdomar så som artros.

VIKTIG INFORMATION

Denna kommuniké utgör inte ett erbjudande avseende aktier eller andra värdepapper i Episurf Medical AB (publ).

Kommunikén får inte offentliggöras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Japan, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller Australien och den tilltänkta kapitalanskaffningen kommer inte heller att rikta sig till personer med hemvist eller bosatta i dessa länder, eller annat land där deltagande kräver ytterligare prospekt eller annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder än vad som följer enligt svensk lag. Inga värdepapper i Episurf Medical AB (publ) kommer att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 eller någon provinslag i Kanada.