KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EPISURF MEDICAL AB (PUBL)

Episurf Medical AB (publ) höll måndagen den 20 februari 2017 extra bolagsstämma i Stockholm varvid det bland annat beslutades att godkänna styrelsens beslut från den 18 januari 2017 om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare samt att genomföra ändringar i bolagets bolagsordning.

Denna information lämnades för offentliggörande, 2017-02-20 18:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

Det av bolagsstämman godkända styrelsebeslutet innebär i huvudsak en nyemission av A-aktier och B-aktier om upp till cirka 120 miljoner kronor före emissionskostnader, där bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. För varje A-aktie och B-aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägarna att erhålla en teckningsrätt av serie A respektive serie B. En teckningsrätt av serie A berättigar till teckning av en ny A-aktie och en teckningsrätt av serie B berättigar till teckning av en ny B-aktie. Avstämningsdag för att fastställa vilka aktieägare som ska ha rätt att teckna aktier med företrädesrätt (dvs. att erhålla teckningsrätter) ska vara den 23 februari 2017. Bolagets aktiekapital kan öka med högst 4 788 991,50 kronor genom nyemission av högst 3 400 871 A-aktier och högst 12 548 933 B-aktier, dvs. totalt högst 15 949 804 nya aktier.

Teckningsperioden beräknas löpa från och med den 27 februari 2017 till och med den 13 mars 2017. De nya A-aktierna och B-aktierna emitteras till en kurs om 7,50 kronor per aktie.

Om inte samtliga nya aktier som emitteras i företrädesemissionen tecknas med stöd av teckningsrätter (primär teckningsrätt), ska styrelsen besluta om tilldelning av nya A-aktier och B-aktier tecknade utan teckningsrätter i enlighet med de tilldelningsprinciper som anges i emissionsbeslutet.

Ändringar i bolagets bolagsordning

För att möjliggöra nyemissionen med företrädesrätt för aktieägare beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra (i) bestämmelsen i § 4 i bolagets bolagsordning gällande gränserna för aktiekapitalet så att aktiekapitalet i bolaget ska utgöra lägst 4 500 000 kronor och högst 18 000 000 kronor, samt (ii) bestämmelsen i § 5 i bolagets bolagsordning gällande gränserna för antalet aktier så att antalet aktier i bolaget ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.

 

Indikativ tidplan för företrädesmissionen

21 februari Sista dag för handel i Episurf-aktier med rätt att delta i företrädesemissionen
22 februari Första dag för handel i Episurf-aktier utan rätt att delta i företrädesemissionen
23 februari Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen
23 februari Beräknad dag för offentliggörande av prospekt
27 februari–9 mars Handel i teckningsrätter av serie B
27 februari–13 mars Teckningsperiod
Omkring den 17 mars Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen

 

Episurf Medical AB (publ)

Styrelsen

 

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, tillförordnad VD och CFO

Tel: +46 (0) 70-962 36 69
E-post: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på Bolagets hemsida: www.episurf.com.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Episurf Medical AB (publ) (”Episurf”). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Episurf kommer endast att ske genom det prospekt som Episurf avser att offentliggöra på bolagets webbplats, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Prospektet kommer bland annat att innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information om bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som kommer att finnas i det prospekt som kommer att offentliggöras.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. 

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA (med USA avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i Förenta Staterna samt District of Columbia), Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, med tillägg (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier genomförs i USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Episurfs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender än historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.