Kvartalsrapport tre 2012-01-01–2012-09-30

Nio månader (2012-01-01–2012-09-30)

 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9 853 216 SEK (-6 533 548)
 • Antal aktier vid periodens utgång 6 400 000 (6 400 000)
 • Genomsnittligt antal aktier 6 400 000 (3 063 248)
 • Resultatet per aktie (vägt genomsnitt) uppgick till -1,54 SEK (-2,13)
 • Eget kapital per aktie 4,74 (6,76)
 • Antal anställda vid periodens slut 6 (3)
 • Soliditeten uppgick till 92,9 % (94,6 %)

 

Tredje kvartalet (2012-07-01–2012-09-30)

 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 734 863 SEK (-2 681 282)
 • Resultatet per aktie (vägt genomsnitt) uppgick till -0,43 SEK (-0,89)

 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Efter den senaste omvandlingen av A- och B-aktier, den 26 juli 2012, finns det idag 3 367 049 A-aktier och 3 032 951 B-aktier i bolaget. Totalt finns det 6 400 000 aktier i bolaget.
 • Den 2 augusti 2012 erhöll Episurf Medical godkännande från Läkemedelsverket för start av klinisk prövning. Den aktuella kliniska prövningen gäller Episealer Knee® och genomförs i samarbete med två ortopediska kliniker i Sverige. De huvudsakliga undersökningsparametrarna är smärta och funktion.
 • Den 13 augusti 2012 meddelade Episurf att Anders Karlsson utses till utvecklingsansvarig för optimering av mjukvara hos bolaget.
 • Den 22 augusti 2012 publicerade Episurf Medical halvårsrapport för perioden 2012-01-01–2012-06-30.
 • Den 5 september 2012 meddelade Episurf Medical att bolaget har lämnat in tre nya PCT-ansökningar för att stärka bolagets patentportfölj avseende patientanpassade implantat.
 • Episurf Medical meddelade den 26 september 2012 att bolaget planerar att genomföra en ägarspridning i samarbete med Avanza Bank med anmälningsperiod mellan den 26 september och 7 oktober 2012. Syftet med ägarspridningen var att öka antaletaktieägare och skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i Episurf-aktien. Priset i erbjudandet fastställdes till 22,80 kronor, vilket motsvarade 95 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Episurf-aktien under anmälningsperioden. Ägarspridningen tillförde bolaget ca 180 nya aktieägare.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 4 oktober 2012 meddelade Episurf att Peter Rautio utses till försäljningschef hos Episurf Medical. Han kommer att ansvara för försäljning av Episurfs patientanpassade implantat för tidig behandling av broskskador.
 • Den 22 oktober meddelande Episurf Medical valberedningens sammansättning. Episurf Medicals årsstämma 2012 uppdrog åt styrelsens ordförande att senast den 15 oktober sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget, som vardera äger utse en ledamot som tillsammans med styrelsens ordförande ska utgöra valberedning. I enlighet härmed har valberedningen följande sammansättning:

Ashkan Pouya, styrelseordförande i Serendipity Ixora Fund AB (publ) och styrelsesuppleant i Episurf Medical AB.

Mikael Rosenlew, tidigare verkställande direktör för det europeiska riskkapitalbolaget Industri Kapital AB. Michael är idag engagerad i ett flertal bolagsstyrelser, däribland YIT Corporation och Karolinska Development AB.

Mikael Lönn, styrelseordförande i PRIMA Barn- och Vuxenpsykiatri Stockholm AB och H.F. Oral Care AB.

Till valberedningens ordförande har Ashkan Pouya utsetts.

Valberedningens ledamöter har utsetts av aktieägare som tillsammans representerar 58,43 % av det totala röstetalet.

 • Den 25 oktober meddelade Episurf Medical att bolaget beräknas erhålla CE-märkning 1 år tidigare än aviserat. Därmed beräknas bolaget kunna tidigarelägga marknadsintroduktionen av Episealer knee® väsentligt.

 

 

Kommande finansiella rapporter

Bokslutskommuniké för 2012: 2013-02-21

 

Stockholm den 21 november 2012

Episurf Medical AB (publ.)

Styrelsen

 

För mer information, vänligen kontakta:

Homan Panahi, IR-ansvarig Episurf Medical AB (publ)

Tel: +46 (0) 763-989 666

E-post: homan@episurf.com

 

Episurfs Certified Adviser på First North är Pareto Öhman AB.