Ny fördelning av A- och B-aktier i Episurf Medical AB

Denna information lämnades för offentliggörande, 2015-08-31 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
 

På begäran av aktieägare i Episurf Medical AB har omvandlingar av A-aktier till B-aktier genomförts under augusti i enlighet med bolagsordningen. Antalet A-aktier har minskat med 11 687 och antalet B-aktier har ökat med lika många. Det totala antalet aktier uppgår till 7 973 456, varav 1 729 541 A-aktier och 6 243 915 B-aktier.
 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Episurf Medical AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

         För mer information, vänligen kontakta:
         Lena Lones, CFO Episurf Medical AB (publ)
         Tel: +46 (0) 707 18 19 75, e-post: ir@episurf.com