Nyemission inför listning på AktieTorget

Bakgrund:
Idag finns det inga på marknaden befintliga effektiva metoder för tidig behandling av broskskador. Det mest omfattande problemområdet är knäleder. Ungefär ett knä per minut eller 600 000 knän per år ersätts med konstgjorda proteser i västvärlden. Det är långa väntetider och för många en smärtsam väntan på att få en knäprotes. Dessutom krävs ett stort kirurgiskt ingrepp, med risk för komplikationer. Detta tydliggör behovet av tidig behandling. Utmaningen är att med ett enkelt kirurgiskt ingrepp effektivt kunna behandla eller åtminstone fördröja broskskadors utbredning i ett tidigt skede.

Episurf:
Episurf är ett medicintekniskt företag som skall utveckla, tillverka samt kommersialisera innovativa lösningar för reparation av lokala broskskador i människors leder. Episurfs primära fokus är riktat mot knäleder, men bolagets behandling kan vara applicerbar även på andra leder. Episurf befinner sig i preklinisk verifieringsfas. Emissionslikviden från den nu aktuella emissionen är huvudsakligen avsedd att användas för att Episurf skall kunna genomföra den prekliniska studie som bolaget har startat och för att utvärdera sin metod för att återställa funktionen i knäleder.

Erbjudandet i korthet:

  • Erbjudandet omfattar lägst 1 330 000 och högst 2 000 000 nyemitterade B-aktier.
  • Teckningskursen är 4,50 kronor per B-aktie. Courtage utgår ej.
  • Anmälan om teckning skall göras under perioden 15 september – 29 september 2010.
  • Värderingen (pre-money) uppgår till 48,6 MSEK.
  • Episurf har för avsikt att lista bolagets B-aktie på AktieTorget. Första handelsdag är beräknad till den 29 oktober 2010.


Teckningsförbindelser:
Episurf har erhållit teckningsförbindelser om cirka 6,2 MSEK, vilket motsvarar cirka 69 procent av den totala emissionsvolymen. En teckningsförbindelse om 3 450 001,50 SEK har erhållits från Sedermera Fondkommission AB. För detta åtagande utgår en ersättning om 10 procent. En teckningsförbindelse om 2 500 002 SEK har erhållits från Diamorph AB. För detta åtagande utgår en ersättning om 10 procent. Diamorph AB har även förbundit sig att för denna ersättning teckna aktier, dvs. ytterligare 55 555 aktier motsvarande 249 997,50 SEK.

För mer information om Episurf och den aktuella nyemissionen hänvisas till Episurfs investeringsmemorandum.