Bokslutskommuniké 1 oktober – 31 december 2020

ViewReleaseInStandardHtml

Bokslutskommuniké 1 oktober – 31 december 2020

Idag har vi annonserat vår intention att under 2021 lämna in en 510(k)-ansökan till amerikanska FDA för marknadsgodkännande för Episealer® Patellofemoral System. Detta är en utökning av de kliniska indikationerna för att använda knäimplantaten Epsiealer®”, säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical.

Fjärde kvartalet 2020 jämfört med 2019, koncernen

 • Bruttoorderingången uppgick till 1,3 MSEK (1,2), en ökning med 9%. Antalet godkända Episealer®-order under kvartalet ökade med 21% till 57 (47). Jämfört med kv 3 2020 minskade bruttoorderingången då förnyade covid-19-restriktioner hade en betydande negativ påverkan på kvartalet
 • Orderstocken uppgick till 1,3 MSEK (1,1) en ökning med 18%
 • Totala intäkter uppgick till 3,1 MSEK (1,4), en ökning med 118% drivet av licensintäkt
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1,5 MSEK (1,3), en ökning med 15%
 • Periodens resultat uppgick till -16,2 MSEK (-18,7), det förbättrade resultatet beror på att bolaget under kvartalet haft en intäkt för µiFidelity® mjukvaruplattform om 1,5 MSEK, samt att kostnaderna under kvartalet minskat vilket framförallt beror på 0,6 MSEK lägre kostnader för EPIC-Knee studien samt kostnadsbesparingar i samband med covid-19
 • Resultat per aktie uppgick till -0,08 SEK (-0,21)

Räkenskapsåret 2020 jämfört med 2019, koncernen

 • Bruttoorderingången ökade med 11% till 5,6 MSEK (5,0)
 • 29% ökning av antalet godkända Episealer®-order under räkenskapsåret som uppgick till 261 (202)
 • Totala intäkter uppgick till 7,0 MSEK (5,4), en ökning med 30%
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 5,0 MSEK (4,9), en ökning med 2%
 • Periodens resultat uppgick till -63,9 MSEK (-69,8)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,39 SEK (-1,04)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Episurf Medical genomförde en riktad nyemission och tillfördes 66 MSEK
 • Episurf Medical tecknade licensavtal om 1,5MSEK för µiFidelity® mjukvaruplattform
 • Episurf Medical tecknade distributörsavtal för Frankrike och ytterligare marknader i Asien
 • Episurf Medical ingick internationellt rådgivaravtal med prof. João Espregueira-Mendes avseende etablerandet av knäimplantatsteknologin Episealer® i Indien och Portugal
 • Data påvisandes hög implantatsöverlevnad för Episealer® accepterades för publicering
 • Första Episealer®-operationen i USA, Asien och Skottland genomfördes
 • Första Episealer® Talus-operationen i Skandinavien genomfördes
 • Episurf Medical nådde milstolpe om 900 godkända implantat

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Episurf Medical meddelade sin avsikt att lämna in 510(k)-ansökan i USA för Episealer® Patellofemoral System
 • Första Episealer® Talus-operationen i Asia Pacific genomfördes
 • Episurf Medical har fått ett nya patentbeviljande i Hongkong och USA
 • Episurf Medical tecknade distributörsavtal för Australien och Nya Zeeland
 • Episealer ®: Kliniska resultat från 5-årsuppföljning ska presenteras vid 3rd World Arthroplasty Congress

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Veronica Wallin, CFO, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 700 37 48 95
Email: veronica.wallin@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.30 den 19 februari 2021.