Styrelsen föreslår att införa ett kombinerat bonus- och incitamentsprogram

Denna information lämnades för offentliggörande, 2015-04-01 07:50 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Vid ett styrelsemöte den 31 mars 2015 fattade Episurf Medicals styrelse beslut om att inför årsstämman föreslå införandet av ett kombinerat bonus- och incitamentsprogram. Programmet, som riktar sig till all personal i Episurf Medical, innebär i korthet att den anställde erbjuds en förhöjd bonus om det erhållna beloppet används för att teckna aktier i bolaget till marknadspris.

Incitamentsprogrammet kommer att vara villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om emission av aktier till de anställda med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. De detaljerade villkoren för programmet kommer att lämnas i styrelsens beslutsförslag i samband med kallelse till årsstämman.

 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity® system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Episurf Medical AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com

         För mer information, vänligen kontakta:
         Nina Bake, vd Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 736-125 563
         E-post: ir@episurf.com