Utfall i Episurf Medicals företrädesemission

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan eller Singapore eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner.

Denna information lämnades för offentliggörande, 2015-09-14 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
Teckningsperioden för Episurfs Medicals nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare löpte ut den 10 september 2015 och det slutliga utfallet visar att nyemissionen tecknades av aktieägare till ca 98 procent. Resterande ca 2 procent av aktierna kommer att tilldelas emissionsgaranterna. Bolaget kommer således att tillföras cirka 120 miljoner kronor före emissionskostnader.

I enlighet med stämmobeslutet den 21 augusti 2015 som godkände styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare har Episurf Medical AB (publ) (”Episurf” eller ”Bolaget”) genomfört nyemissionen. Teckningskursen för de nya aktierna av serie A och B var 15 kronor per aktie och teckningsperioden löpte från och med den 26 augusti 2015 till och med den 10 september 2015.

Emissionen blev tecknad av aktieägare genom primär och subsidiär företrädesrätt till 97,81 procent. Sammanräkningen visar att 6 917 407 aktier (varav 1 550 892 A-aktier och 5 366 515 B-aktier), motsvarande 86,76 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. 881 226 aktier, motsvarande 11,05 procent av de erbjudna aktierna, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Resterande 174 823 aktier, motsvarande 2,19 procent av de erbjudna aktierna, kommer att tilldelas de personer som garanterat företrädesemissionen enligt avtal med Bolaget. Företrädesemissionen är därigenom fulltecknad och Bolaget tillförs cirka 120 miljoner kronor före emissionskostnader.

Genom nyemissionen ökar Episurf Medicals aktiekapital med 2 392 036,8 kronor. Antalet A-aktier ökar med 1 741 228 till 3 470 769 och antalet B-aktier ökar med 6 232 228 till 12 492 536. Det totala antalet aktier ökas således med 7 973 456 till 15 963 305 och det totala antalet röster ökar med 11 455 912 till 22 911 824.

Som bekräftelse på tilldelning av nya A-aktier och B-aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter översänds avräkningsnota till tecknare eller förvaltare. Tecknade och tilldelade nya aktier ska betalas kontant på likviddagen i enlighet med instruktion på avräkningsnotan, omkring den 16 september 2015. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Nya B-aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter förväntas registreras hos Bolagsverket i slutet av vecka 38 2015. Därefter kommer BTA att bokas om till B-aktier. De nya B-aktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas tas upp till handel på Nasdaq Stockholm under vecka 39 2015.

Avanza Bank är emissionsinstitut vid företrädesemissionen och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legal rådgivare till Episurf i samband med företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Lena Lones, CFO Episurf Medical AB (publ)
Tel: +46 (0) 707 18 19 75, e-post: lena.lones@episurf.com

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity®-system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är listad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Episurf Medical AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:00 den 14 september 2015.


Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Episurf Medical AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Episurf sker endast genom det prospekt och tilläggsprospekt som Episurf offentliggjort.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan eller Singapore eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.