UTFALL I EPISURF MEDICALS FÖRETRÄDESEMISSION

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. För ytterligare information, vänligen se ”Viktig information” i detta pressmeddelande.

Denna information lämnades för offentliggörande, 2017-03-16 07:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Teckningsperioden för Episurfs Medicals nyemission av A- och B-aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare löpte ut den 13 mars 2017 och det slutliga utfallet visar att företrädesemissionen tecknades till ca 91,5 procent, vilket innebär att Episurfs Medical tillförs ca 109,5 miljoner kronor före emissionskostnader.

I enlighet med stämmobeslutet den 20 februari 2017 som godkände styrelsens beslut om nyemission av A- och B-aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare har Episurf Medical AB (publ) (”Episurf” eller ”Bolaget”) genomfört nyemissionen (”Företrädesemissionen”). Teckningskursen för de nya aktierna av serie A och B var 7,50 kronor per aktie och teckningsperioden löpte från och med den 27 februari 2017 till och med den 13 mars 2017.

Företrädesemissionen blev tecknad till ca 91,5 procent. Sammanräkningen visar att 13 477 883 aktier (varav 2 983 597 A-aktier och 10 494 286 B-aktier), motsvarande 84,5 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. 1 121 808 aktier, motsvarande 7,0 procent av de erbjudna aktierna, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Detta innebär att sammanlagt 14 599 691 aktier (varav 2 985 597 A-aktier och 11 614 094 B-aktier) kommer att emitteras. Bolaget tillförs därigenom cirka 109,5 miljoner kronor före emissionskostnader, vilket innebär att emissionsgarantierna inte behöver tas i anspråk.

”Emissionen innebär ett betydande kapitaltillskott för Episurf och ger oss möjlighet att genomföra vår tillväxtplan. Vi ser ett betydande intresse för vår teknologi och våra produkter, där allt fler ortopeder väljer vår lösning för patienter med brosk- och benskador i knäleden. Vår kliniska portfölj växer stadigt och i dagsläget har ca 180 patienter behandlats med våra implantat. I takt med detta stärker vi våra möjligheter att etablera Episealer och Epioscopy på den globala marknaden där vi ser ett stort intresse för vår teknologi. Vidare är det glädjande att notera att det finns ett betydande intresse för vårt bolag bland investerare med god uppslutning i emissionen från befintliga ägare och nytillkommande investerare” säger Pål Ryfors, tillförordnad VD för Episurf

Genom Företrädesemissionen kommer Episurfs aktiekapital att öka med ca 4 383 614,75 kronor till 9 172 606,25 kronor. Antalet A-aktier kommer att öka med 2 985 597 till 6 386 468 och antalet B-aktier kommer att öka med 11 614 094 till 24 163 027. Det totala antalet aktier kommer således att öka med 14 599 691 till 30 549 495 och det totala antalet röster kommer att öka med 20 570 885 till 43 322 431.

Som bekräftelse på tilldelning av nya A-aktier och B-aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter översänds avräkningsnota till tecknare eller förvaltare. Tecknade och tilldelade nya aktier ska betalas kontant på likviddagen i enlighet med instruktion på avräkningsnotan, omkring den 21 mars 2017. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter förväntas registreras hos Bolagsverket omkring den 17 mars 2017. När Företrädesemissionen är registrerad i sin helhet kommer BTA att bokas om till aktier. De nya B-aktierna beräknas tas upp till handel på Nasdaq Stockholm under vecka 13 2017.

Rådgivare
Asperia AB och Erik Penser Bank är finansiella rådgivare och Gernandt & Danielsson är legal rådgivare till Episurf i samband med företrädesemissionen.

Episurf Medical AB (publ)
Styrelsen


För mer information, vänligen kontakta:
Pål Ryfors, tillförordnad VD och CFO
Tel: +46 (0) 70-962 36 69
E-post: pal.ryfors@episurf.com

 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på Bolagets hemsida: www.episurf.com.

Informationen är sådan som Episurf är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 16 mars 2017, kl. 07.30.

Viktig information
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Episurf. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Episurf har endast skett genom det prospekt som Episurf offentliggjort på bolagets webbplats, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Detta erbjudande om att teckna aktier har dock nu avslutats. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. I USA (inklusive dess territorier och besittningar, någon delstat i USA och District of Columbia) har erbjudande av teckningsrätter och betalda tecknade aktier av Bolaget endast varit till ett begränsat antal existerande aktieägare som bedöms vara ”kvalificerade institutionella köpare” (eng. qualified institutional investors) (enligt definitionen i Rule 144A i US Securities Act av 1933 (”Securities Act”) i enlighet med ett undantag från registrering enligt Securities Act i en transaktion som inte inbegriper ett offentligt erbjudande och som har undertecknat och översänt ett investerarbrev till Bolaget. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier genomförs i USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Episurfs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender än historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.