Valberedning inför Episurf Medicals årsstämma 2013

Episurf Medicals årsstämma 2012 uppdrog åt styrelsens ordförande att senast den 15 oktober sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget, som vardera äger utse en ledamot som tillsammans med styrelsens ordförande ska utgöra valberedning.  I enlighet härmed har valberedningen följande sammansättning:

Ashkan Pouya, styrelseordförande i Serendipity Ixora Fund AB (publ) och styrelsesuppleant i Episurf Medical AB.

Mikael Rosenlew, tidigare verkställande direktör för det europeiska riskkapitalbolaget Industri Kapital AB. Michael är idag engagerad i ett flertal bolagsstyrelser, däribland YIT Corporation och Karolinska Development AB.

Mikael Lönn, styrelseordförande i PRIMA Barn- och Vuxenpsykiatri Stockholm AB och H.F. Oral Care AB.

Till valberedningens ordförande har Ashkan Pouya utsetts.

Valberedningens ledamöter har utsetts av aktieägare som tillsammans representerar 58,43 % av det totala röstetalet.

 

Stockholm den 22 oktober 2012

Episurf Medical AB (publ.)

Styrelsen

 

För mer information, vänligen kontakta:

Homan Panahi, IR-ansvarig Episurf Medical AB (publ)

Tel: +46 (0) 763-989 666

E-post: homan@episurf.com

 

Episurfs Certified Adviser på First North är Pareto Öhman AB.