VETENSKAPLIG SAMMANFATTNING OM KLINISKA RESULTAT ACCEPTERAD FÖR PRESENTATION VID VÄRLDSKONGRESSEN ICRS (INTERNATIONAL CARTILAGE REPAIR SOCIETY)

Interimresultaten för de första tio patienterna som behandlats med Episurfs individanpassade implantat uppvisar god produktsäkerhet utan biverkningar samt förbättrade kliniska utvärderingscsores.

Denna information lämnades för offentliggörande, 2016-05-26 16:04 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Denna data kommer att presenteras på 2016 års ICRS-kongress med följande titel: A customized femoral resurfacing metal implant for focal chondral lesions– short term results of the first ten patients av A. Stålman, N. Martinez-Carranza, D. Roberts och M. Högström.

Röngtenbilder direkt efter operation och efter 12 månader visar på korrekt placering av implantatet samt att placeringen är oförändrad över tid. Vidare har inga biverkningar rapporterats. Den kliniska utvärderingsscoren har förbättrats från före operation jämfört med 12 månader efter operation. Dessa är statistiskt signifikanta (p <0,05) för VAS och alla KOOS delpoäng utom KOOS symptom.

Denna vetenskapliga sammanfattning kommer att presenteras av huvudförfattaren, Anders Stålman MD PhD, vid ICRS världskongress den 27 september 2016.

”Ett- och även tvåårsuppföljningen av de första patienterna visar på bra patientnöjdhet och att tekniken har fungerat väl och utan några komplikationer. Datan som kommer att presenteras utgör en bra grund för att kunna erbjuda metoden till en bredare bas av patienter”, säger Dr Anders Stålman.

“Episurf kan nu demonstrera en säker och effektiv produkt som kan hjälpa patienter i det så kallade behandlingsgapet, vilket utgörs av patienter som är för gamla för cellbehandling och för unga för knäledsproteser. Denna patientgrupp är relativt stor i Europa såväl som i resten av världen”, kommenterar Dr Leif Ryd, Senior medicinsk rådgivare och styrelseledamot, Episurf Medical.

“Denna vetenskapliga sammanfattning är i linje med vår strategi att producera evidensbaserad data. De kliniska resultaten understryker värdet av vår individanpassade metod med en preoperativ skadebedömningsrapport, intelligent implantatdesign och skräddarsydda operationsinstrument. Dessa resultat, tillsammans med de kliniska resultat som nyligen presenterades vid årsmötet för Föreningen för Svensk Idrottsmedicin, innebär att Episurf nu har goda resultat från 24 patienter vid 12 månaders uppföljning” säger Rosemary Cunningham Thomas, VD för Episurf Medical.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Rosemary Cunningham Thomas, VD, Episurf Medical

Tel: +46 (0) 70-7655892

Tel: +44 (0) 7803-753603

Email: rosemary@episurf.com
 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Episurf Medical AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument.